Close

Preču kategorijas

Ražotāji

SANEL.LV interneta veikala lietošanas noteikumi

Šie noteikumi (turpmāk Noteikumi), nosaka interneta veikala www.sanel.lv (turpmāk Sanel.lv) lietošanas kārtību, kā arī nosaka interneta veikala lietotāju pienākumus un tiesības. 

Pēc šiem Noteikumiem pārdevējs ir SIA”FKMD elektro”, (turpmāk Pārdevējs), kuras vienotais reģistrācijas numurs 40103302695, juridiskā adrese: Varavīksnes iela 2, Jaunikšķile, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., LV-5015, tel.: +371 25417622, e-pasts: info@sanel.lv, un kura ir arī Sanel.lv interneta veikala īpašniece un pārdod Sanel.lv interneta veikalā piedāvātas preces un pakalpojumus.

Pēc šiem Noteikumiem pircējs ir rīcībspējīga fiziskā persona (t.i. persona, kura ir sasniegusi pilngadību un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas nolēmumu) vai juridiska persona, kas iepērkas Sanel.lv interneta veikalā.

Ja Pircējs veic pasūtījumu vai pirkumu Sanel.lv interneta veikalā, tiek uzskatīts, ka starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts Distances līgums (turpmāk Līgums). Līgums ir spēkā no brīža, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu Sanel.lv interneta veikalā un ir saņēmis no Pārdevēja elektroniskā pasta apstiprinājumu par veikto pasūtījumu, t.i. kad apstiprinājumam var piekļūt persona, kurai tas ir adresēts. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtītās preces pilnīgai apmaksai un preces nodošanai pircējam. Distances līgumam tiek piemēroti un ir saistoši Noteikumi. 

PRECES UN TO CENAS

Preču un pakalpojumu cenas Sanel.lv interneta veikalā norādītas euro, ieskaitot pievienotās nodokli. Piedāvātās cenas ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.
Pircējam ir tiesības izvēlēties preces apmaksas un piegādes veidu. Atkarībā no preces piegādes veida, tiek noteiktas preces piegādes izmaksas. Pārdevējam ir tiesības Sanel.lv interneta veikalā jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu un cenas. Uz Preci attiecas tā cena, kas ir norādīta pie preces un pakalpojuma pasūtījuma veikšanas brīdī. Preces cena, kas norādīta Sanel.lv interneta veikalā var atšķirties no preces cenas, kas ir pie preces Pārdevēja tirdzniecības vietās.

Sanel.lv interneta veikalā redzamās preces attēlos pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem var atšķirties no faktiskajām preču īpašībām. Attēliem ir informatīvs raksturs.

PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSA

Pasūtīt un pirkt Sanel.lv interneta veikalā piedāvātas preces var gan nereģistrētie, gan reģistrētie klienti.

Lai iegādātos preces Sanel.lv interneta veikalā, jāveic šādi soļi:

jāizvēlas prece (vai preces), pievienojot to „Iepirkumu grozam”;
pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „Iepirkumu grozā”, nospiest „Noformēt pasūtījumu”;
pēc visu nepieciešamo datu lauku aizpildīšanas, nospiest „Turpināt pasūtījuma apmaksu”.

Pasūtīto preci apmaksā ar bezskaidras naudas pārskaitījumu, ar internetbankas palīdzību, PayPal vai ar Maestro, Visa un/vai MasterCard norēķinu karti.

Pircējs var norēķināties ar preci skaidrā naudā vai ar bankas norēķinu karti, ja Pircējas izvēlas preci saņemt Pārdevēja tirdzniecības vietās.

Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot Sanel.lv interneta veikalā pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, ja:
prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā, vai nav pieejama daudzumā, saskaņā ar pasūtījumu;
preces cena un parametri neatbilst faktiskajai informācijai par preci, sakarā ar tehnisko kļūdu sistēmā;
Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem.

Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums.

Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja tā apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad persona, kurai tie ir adresēti, var tiem piekļūt.

Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot e-pasta adresi: info@sanel.lv. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu Pircējs var saglabāt pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

PRECES PIEGĀDE

Sanel.lv interneta veikalā Pircēja pasūtīto preci Pircējs var saņemt Sanel.lv veikal tirdzniecības vietā Zemitāna ielā 6, Rīgā to darba laikos, vai gadījumā, ja Pircējs ir norādījis pasūtījumā citu preces saņemšanas adresi, tā tiek par atsevišķu samaksu piegādāta Pircējam uz tā norādīto adresi, pušu saskaņotos laikos.

Prece tiek piegādāta tikai Latvijas Republikas un Eiropas Savienības teritorijā.

Preces piegādes izmaksas uz adresi, kas nav Pārdevēja tirdzniecības vieta, tiek noteiktas pēc Pārdevēja piesaistītā preces pārvadātāja tarifiem. Pasūtot preci, Pircējam ir tiesības iepazīties ar šiem tarifiem.

Vienas līdz trīs (1-3) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis apmaksu par pasūtīto preci, Pārdevējs sagatavo preci nodošanu Pircējam. Kad prece ir sagatavota nodošanai, Pārdevējs informē par to Pircēju, nosūtot paziņojumu, uz Pircēja e-pastu un/vai Pircēja telefona numuru,  vai piezvanot uz Pircēja telefona numuru

Pircējam prece Sanel.lv tirdzniecības vietās ir jāizņem septiņu (7) dienu laikā no Pārdevēja paziņojuma par preces saņemšanu nosūtīšanas dienas skaitot. Preces izņemšanas termiņš var tikt pagarināts Pārdevējam un Pircējam savstarpēji vienojoties.

Ja Pircējs neizņem preci iepriekšējā teikumā noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pārkāpis Līguma noteikumus. Šajā gadījumā Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma un Pārdevējs var atmaksāt Pircējam par preci samaksāto naudas summu, ieturot Pārdevējam radušos papildu izdevumus.

Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, kad prece ir nodota Pircējam un Pircējs ir parakstījis dokumentu (rēķinu, pavadzīmi vai tml) par preces saņemšanu.

Ja Pircējs vēlas atceltu pasūtījumu vai vēlas veikt tajā izmaiņas, to var veikt līdz pasūtījuma sagatavošanai nodošanai Pircējam un šādā gadījumā Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu: info@sanel.lv, norādot konkrētu pasūtījuma datumu un numuru, kā arī norādot konkrētās izmaiņas vai nepieciešamību atcelt pasūtījumu.

Pārdevējs patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju pa viņa noradīto tālruņa numuru vai e-pastu.

Ja preces piegādātājs nevarēs Pircēju satikt pasūtījumā norādītā adresē, samaksātā piegādes nauda, ja tāda bijusi, netiks atmaksāta.

Pircējs ir atbildīgs par precīzu un pilnīgu piegādes datu uzrādīšanu. Ja būs nepieciešama atkārtota piegāde vai piegāde uz citu adresi, par šo pakalpojumu var tikt piemērota maksa.

PRECES GARANTIJA

Sanel.lv interneta veikalā piedāvātajām precēm tiek nodrošināta preces ražotāja garantija.

Visām Pārdevēja pārdotajām precēm, tās iegādājoties Pircējam, kas ir patērētājs, tiek nodrošināta ražotāja noteiktā garantija Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, ja tiek ievērota preces lietošanas instrukcija. Juridiskām personām tiek nodrošināta pārdevēja vai ražotāja noteiktā garantija.

Nododot preci garantijas remontam, Pircējam klāt precei jāpievieno Pārdevēja izsniegts garantijas apliecinājums, pirkuma čeks vai pavadzīme, norādot preces defektu vai tā izpausmes. Garantijas apliecinošs dokuments ir spēkā tikai tad, ja tajā pareizi un skaidri norādīti un saskatāmi preces dati, pārdošanas datums, garantijas termiņš, skaidri saskatāms Pārdevēja zīmoga nospiedums. Aizliegts veikt jebkādas izmaiņas, izdzēst vai pārrakstīt garantijas apliecinājumā norādītos datus, jo šādā gadījumā talons tiek atzīts pār spēkā neesošu.

Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumu, Pircējam nepieciešams nogādāt preci uz garantijas talonā noradīto servisa centru vai Sanel.lv tirdzniecības vietu. Garantijas noteikumi neparedz preces aizvietošanu garantijas remonta laikā.

Izdevumus, kas saistīti ar preces transportēšanu, sedz Pircējs. Garantija ir spēkā atbilstoši, kā to ir noteicis preces ražotājs preces garantijas noteikumos.

Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību likuma izpratnē, Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

Bezmaksas garantijas remonts netiek nodrošināts, ja iekārtas bojājums radies ražotāju noteikumiem neatbilstošas ekspluatācijas rezultātā, un ja nepieciešama citu defektu novēršana, kas neietilpst ražotāja garantijas remonta ietvaros un ir radušies Pircēja vainas dēļ.

Precēm garantijas saistības netiek piemērotas, uz preces trūkumiem, kas radušies preču nolietojuma, apzinātu bojājumu, nolaidības, neatbilstošu darba apstākļu, vai ja nav saglabāta preces pirkšanas dokumentācija (apliecinājumi) vai ir bojāta vai noplēsta informācija, kas izvietota uz preces ražotāja uzlīmē, vai mehānisku bojājumu gadījumos, vai ir bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori, vai preci ir bojājis šķidrums, putekļi vai svešķermeņi, vai bojājumi radušies paaugstināta (neatbilstoša) barošanas sprieguma iedarbības rezultātā, vai prece tikusi atvērta, labota, vai tai veiktas izmaiņas Pārdevēja vai ražotāja neautorizētā servisa centrā vai preces bojājumus, ir izraisījusi nestandarta un/vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu (aksesuāru) lietošana, vai nav ievērota preču lietošanas instrukcija vai tml. gadījumos.

Garantija neattiecas uz izlietojamiem materiāliem, piederumu komplektiem, aksesuāriem.

 ATTEIKUMA TIESĪBAS

Pircējs, kas ir patērētājs pēc Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās definīcijas, var izmantot atteikuma tiesības un četrpadsmit (14) dienu laikā atteikties no Sanel.lv interneta veikalā iegādātās preces, un atgriezt to atpakaļ Pārdevējam.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, kā preces saņēmēju, ir ieguvusi preci valdījumā.

Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, izmantojot standarta Atteikuma veidlapas paraugu vai nosūtot Pārdevējam jebkādu citu nepārprotamu paziņojumu par lēmumu atteikties no Līguma. Pircējs elektroniski aizpildīto atteikuma veidlapu vai kādu citu nepārprotamu paziņojumu par atteikumu var nosūtīt uz e-pastu: info@sanel.lv vai iesniegt Pārdevēja tirdzniecības vietās.

Ja Pircējs neizmanto standarta atteikuma veidlapas paraugu, paziņojumā par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs norāda informāciju par pasūtījuma veikšanas datumu, datumu, kad prece tika iegūta valdījumā, Pircēja vārdu un uzvārdu, precīzu preces nosaukumu.

Pircējs nodod preci atpakaļ Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

Pārdevējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma un pēc tam, kad ir saņēmis atpakaļ preci, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu pa preci. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.

Ja Pircējs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais lētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes papildu izdevumus.

Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.

Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tajā skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašību vai darbības noskaidrošanai.

Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas ir nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes tirdzniecības vietā). Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām sākotnējo izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u.c.) un nelietotām. Ja prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai preces iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad nav iespējams atvērt iepakojumu, to nesabojājot), vai prece ir bojāta, Pārdevējam ir tiesības samazināt preces vērtību proporcionāli preces nolietojumam vai nepieņemt preci. Proporcionālo summu aprēķina, pamatojoties uz pirkuma maksu, ko Pircējs ir samaksājis par preci. Par preces vērtības samazināšanu Pārdevējs informē Pircēju, nosūtot paziņojumu uz pasūtījumā norādīto e-pasta adresi.

Pircējs atgriež preci Pārdevējam tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, kopā ar preces pavaddokumentiem – garantijas talonu (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukciju un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
  • prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
  • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
  • Pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
  • prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
  • Pircējs ir pieprasījis Pārdevējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja Pārdevējs, ierodoties pie Pircēja, piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajām papildus precēm.

Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām un tādām personām, kas nav patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu ES un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

Esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūdzu, veltiet dažas minūtes tam, lai iepazītos ar mūsu Privātuma politikas principiem.

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

1. SANEL.LV apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
likumīgās interesēs - lai realizētu no SANEL.LV un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SANEL.LV likumīgās intereses.

2. SANEL.LV likumīgās intereses ir:
veikt komercdarbību;
pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
nodrošināt līguma saistību izpildi;
saglabāt Klientu preču un pakalpojumu pasūtījumus, kā arī piezīmes par tiem (piemēram mutiskas vai rakstiskas);
analizēt SANEL.LV mājaslapas darbību;
administrēt SANEL.LV Klienta kontu;
reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
nosūtīt ziņojumus par pieteikuma un pirkuma līgumu izpildes gaitu;
novērst krāpniecību;
administrēt pirkumus, maksājumus un pasūtījumus;
informēt sabiedrību par savu darbību.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

3. SANEL.LV apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
klienta identificēšanai;
līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei); - preču reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
klientu apkalpošanai;
iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
norēķinu administrēšanai;
mājas lapas darbības uzlabošanai.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

4. SANEL.LV apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

5. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SANEL.LV var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, preču piegāde, līzinga pakalpojumi, komerciālu ziņojumu izsūtīšana un tamlīdzīgi. Izpildot šos uzdevumus, SANEL.LV sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus un ir uzskatāmi par SANEL.LV datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un SANEL.LV ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

6. SANEL.LV sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar noslēgto Datu apstrādes līgumu un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei SANEL.LV uzdevumā.

7. SANEL.LV neizpauž trešajām personām Klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:
ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram preču piegāde);
ja Klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SANEL.LV likumīgo interešu aizsardzībai.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS NOTIEK TIK ILGI:

kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SANEL.LV vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;
kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS

8. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lielākā daļa Klienta informācijas jau ir ievietota SANEL.LV , sadaļā “Mans konts”, kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

9. Klients ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām. Lai izvairītos no klienta datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta digitālā veidā vai jāiesniedz personīgi SANEL.LV). Mums ir tiesības sniegt atbildi uz šādiem pieteikumiem 30 dienu laikā. Prasība izbeigt datu apstrādi tiek uzskatāma par pastāvīgā klienta līguma izbeigšanas pieteikumu.

KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var dot SANEL.LV mājas lapā, sadaļā “Privātuma iestatījumi”, zvanot uz 27887888 vai klātienē SANEL.LV veikalā.

10. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.

11. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

12. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

SAZIŅA AR KLIENTU UN KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI

13. SANEL.LV veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

14. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SANEL.LV veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preču piegādes laiku saskaņošana, informācija par pirkumiem un rēķiniem, par līzinga pieteikuma statusu u.c.).

15. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SANEL.LV veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

16. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas.

17. SANEL.LV pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

Sanel.lv interneta veikalā tiek izmantotas sīkdatnes.

 ATBILDĪBA

Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties Sanel.lv interneta veikalā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Sanel.lv interneta veikalā piedāvātā prece, tīmekļa vietne vai Sanel.lv interneta veikals jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai Sanel.lv interneta veikala darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem un Privātuma politiku.

Pārdevējs nav atbildīgs par Sanel.lv interneta veikalā bildēs un attēlos redzamo preču krāsu, lielumu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.

Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici.

CITI NOTEIKUMI

Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus. Pircējam ir saistoši tie Noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī. Pirms katra pirkuma Pircējam ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem. Noteikumus Pircējs var saglabāt pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

Pircējs nav tiesīgs izmantot Sanel.lv interneta veikala pakalpojumus, ja nav iepazinies ar Noteikumiem vai nepiekrīt tiem.

Ja Pircējs neievēro Noteikumus, Pārdevējam ir tiesības atcelt vai ierobežot Pircēja piekļuvi Sanel.lv interneta veikalam.

Pārdevējam ir tiesības uz laiku ierobežot piekļuvi Sanel.lv interneta veikalam vai pavisam pārtraukt Sanel.lv interneta veikala darbību.

Pārdevējs neglabā noslēgtos Līgumus.

Sanel.lv interneta veikals ir Pārdevēja īpašums un tas tiek aizsargāts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Sanel.lv interneta veikala satura (tajā skaitā, bet ne tikai: publicētie materiāli, logotipi, bildes, grafiskie attēli utml.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana komerciālos nolūkos ir aizliegta, ja vien autortiesību vai intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura ielādi un glabāšanu datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī un izdrukāšanu vienīgi personīgai (nekomerciālai) lietošanai.

Sanel.lv interneta veikala saturu ir atļauts citēt, saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču aizliegts reproducēt, publicēt vai izplātīt Sanel.lv interneta veikalā ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.

Sanel.lv interneta veikala autortiesību pārkāpšanas gadījumā, Pircējs var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Pircēju ērtībai Sanel.lv interneta veikalā var tikt norādītas saites uz trešo personu tīmekļa lapām. Šīs saites ir dotas tikai informatīviem mērķiem. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkāda veida informāciju, ko sniedz vai publicē trešās personas, pat ja informācija ir pieejama ar Sanel.lv interneta veikalā izvietotas saites starpniecību. Trešās personas pašas atbild par nepieciešamās informācijas publicēšanu savās lapās, un Pārdevējs neatbild par jebkādu nepietiekamu, nepareizu vai nepatiesu informāciju.

Apmeklējot trešo personu tīmekļa lapas, Pircējam pašam ir jāiepazīstas ar šo lapu lietošanas noteikumiem un privātuma politiku.

Informācijas apmaiņai, Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru.

Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Pircējs sazinās ar Pārdevēju pa telefonu:

Veikals: Zemitāna iela 6 , Rīgā, tel. 25417622, vai izmantojot e-pastu: info@sanel.lv


Close